Plány na zatopení údolí Oslavy výstavbou vodní nádrže Čučice jsou v posledních měsících více živé než kdy jindy…

Záměr výstavby vodního díla Čučice je hájen vodohospodáři dlouhodobě. Údolí a další lokality napříč republikou, které jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) prošly v roce 2009 zásadní revizí a v roce 2011 vydala Ministerstva zemědělství a životního prostředí Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (Generel LAPV), který dnes slouží jako závazný podklad pro územní plánování. Z původních 186 lokalit výhledových vodních nádrží bylo vybráno celkem 65 lokalit a mezi nimi i Čučice. Tyto lokality jsou prosazovány do územních plánů krajů (Zásad územního rozvoje) a ÚP obcí jako územní rezervy (výhledové záměry). Pro možnou výstavbu je potřebné projednání změn těchto rezerv na návrhové plochy a dále zahájit výkup pozemků, územní řízení a stavební povolení společně s vyhodnocením dopadů na životní prostředí (SEA/EIA).


Čučice – rozsah uvažované vodní nádrže červeně, střední varianta dle zadání technicko-ekonomické studie (zdroj: Generel LAPV, 2011)

V poslední době jsme s ohledem na letošní suché měsíce slýchali mnohem častěji prohlášení z úst politiků, vodohospodářů a dalších odborníků o potřebě nových vodních nádrží vzhledem k očekávaným klimatickým změnám a extremitám projevů počasí. Na dynamice nabrala situace okolo Čučic v srpnu roku 2015, kdy vypsalo Povodí Moravy, s.p. veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické studie realizace vodního díla Čučice na řece Oslavě. Vítězem výběrového řízení je slovenská firma VODOTIKA, a.s., která studii proveditelnosti zpracuje za 670 tis. Kč (bez DPH) v termínu do 31. 7. 2016. V říjnovém rozhovoru v Českém rozhlase uvedl ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský, že vedle Čučic, které zmínil spolu s Vlachovicemi na Zlínsku mezi prvními, jsou momentálně připravovány obdobné studie pro další tři nádrže: Rychtářov, Hanušovice a Skalička.

Zadaná studie proveditelnosti vodního díla Čučice bude prověřovat tři varianty vodní nádrže dle velikosti, přičemž základní varianta bude odpovídat rozsahu dle Generelu LAPV (viz obrázek výše) s potenciálním objemem až 53,0 mil. m3 a výškou koruny hráze 63 m. Studie bude prověřovat i maximalistickou variantu s celkovým objemem 82,0 mil. m3 a výškou hráze 78 m. Pro srovnání – vodní nádrž Dalešice má maximální kapacitu 127 mil. m3 s výškou hráze 100 m, vodní nádrž Mohelno má kapacitu jen 17,1 mil. m3 s výškou hráze 49 m a Brněnská přehrada jen 21 mil. m3 maximální kapacity s výškou hráze 23,5 m. Hráz nádrže Čučice by stála zhruba na soutoku Čučičského potoka s Oslavou (u studánky, na místě dnešních chat). V případě základní (střední) varianty by výše na toku došlo k zaplavení údolí až pod Vlčí Kopec. Za své by v daném úseku vzal říční ekosystém včetně značné části přírodně cenných lokalit na svazích údolí. Dále by byla zaplavena většina chat, Ketkovický mlýn a celá lokalita pod Ketkovským hradem včetně kantýny, dále Senohradský mlýn i s chatami u Chvojnice, celá Skřípina včetně Skřipského (Theimerova) mlýna a celý úsek „dlouhé Oslavy“. Maximalistická varianta by rozsahem zaplavení sahala až k Lamberku.

Důvodem pro možnou výstavbu nádrže je dle zadání studie rezerva pro vodárenský zdroj VN Mostiště (podle studie dopadů klimatické změny je pravděpodobné, že ve výhledu do roku 2100 dojde k poklesu kapacity vodního zdroje Mostiště až o 57 %). Současně s tím se dle zadání studie s VN Čučice uvažuje jako se záložním zdrojem chladící vody pro JE Dukovany (s ohledem na variantně uvažované rozšíření jaderné elektrárny) v případě významných nepříznivých dopadů klimatické změny. VN Čučice dále může dle zadání studie zajišťovat lokální protipovodňovou ochranu sídel a nadlepšování ekologických průtoků na dolním úseku Oslavy, může být využito energetického potenciálu, případně sloužit také jako zdroj závlahové vody pro případné odběry z řek Oslavy a Jihlavy. Ředitel Povodí Moravy RNDr. Hodovský komentoval účel nádrže na říjnovém setkání se starosty takto: „Zástupce obcí a měst z okolí Čučic zajímal také náš záměr vybudovat víceúčelovou nádrž, která by v období sucha byla schopna pokrýt rozsáhlé potřeby pro krytí rizik vodního díla Dalešice pro chlazení jaderné elektrárny Dukovany.“

Novinky (k 26.5.2016)

Aktualizace Generelu LAPV

Aktuálně dochází k projednání aktualizace Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území (Generel LAPV). V rámci aktualizace byla v našem regionu snaha doplnit Generel LAPV o staronovou lokalitu „Březník“ na toku Chvojnice. Dotčené obce se již k dokumentaci vyjádřily, vesměs nesouhlasně a proti nové lokalitě a také proti stávající lokalitě „Čučice“. Nyní se očekává výsledek z pera Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která dokument pořizují.

Veřejné projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje:

Zároveň probíhá veřejné projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,ve kterých se územní rezerva pro VN Čučice vymezuje pod označením LAPVR01 Čučice. Veřejného projednání se můžete osobně zúčastnit, nicméně je potřebné své výhrady podat krajskému úřadu písemně. Termín k podání Vaší připomínky k ZÚR JMK je do 15.6.2016 24:00 hodin. Připravili jsme vzor možné podoby Vaší připomínky a dále jsme nachystali hromadnou námitku s využitím zástupce veřejnosti, pro kterou potřebujeme nasbírat 500 podpisů občanů Jihomoravského kraje. Více info v odkazu chci se zapojit Termín k podání námitky a Vašich připomínek, je do 15.6.2016 24:00 hodin.

Aktualizace č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Dále probíhají Aktualizace č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina a je vypsáno veřejné projednání na 15. 6. 2016. Námitky a připomínky je možné podat písemně do 7 dní, tj. do 22. 6. 2016. Aktualizace sice řeší pouze dílčí úpravy dokumentace a plochou rezervy pro VN Čučice se explicitně nezabývá, nicméně připravujeme možnou podobu námitek a připomínek, tak aby se musel krajský úřad k problematice v rámci projednávání vyjádřit. Budeme Vás informovat.
(c) 2015 SOS OSLAVA